1-қағидат

Іскерлік орта Халықаралық деңгейде жарияланған адам құқықтарының қорғалуын қолдауы және құрметтеуі тиіс.

2-қағидат

Іскерлік орта Адам құқықтарының бұзылуына қатыспауы тиіс.

4-қағидат

Іскерлік орта мәжбүрлі және міндетті еңбектің барлық нысандарын жоюды қолдауы тиіс.

6-қағидат

Іскерлік орта Еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті жоюды қолдауы тиіс

8-қағидат

Іскерлік орта қоршаған ортаның жай-күйі үшін жауапкершілікті арттыруға бағытталған бастамаларды қабылдауға тиіс

10-қағидат

Іскерлік орта сыбайлас жемқорлықтың барлық нысандарына, соның ішінде бопсалау мен парақорлыққа қарсы тұруы тиіс

Біздің орнықты дамуды басқаруға деген көзқарасымыз

Біздің орнықты даму аспектілерін басқару жөніндегі тәсілдемеміз орнықты дамудың мынадай қағидаттарын енгізуге негізделеді:

АШЫҚТЫҚ
ЕСЕПТІЛІК
АЙҚЫНДЫҚ
ӘДЕПТІК МІНЕЗ-ҚҰЛЫҚ
МҮДДЕЛІ ТАРАПТАРДЫҢ МҮДДЕЛЕРІН ҚҰРМЕТТЕУ
ЗАҢДЫЛЫҚ
АДАМ ҚҰҚЫҚТАРЫН САҚТАУ
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ТӨЗБЕУШІЛІК
МҮДДЕЛЕР ҚАҚТЫҒЫСЫНА ЖОЛ БЕРМЕУ
ЖЕКЕ МЫСАЛ

ҚМГ мынадай элементтерді қамтитын орнықты даму саласындағы тиімді басқару жүйесін құруға ұмтылады:

 • басқарудың барлық деңгейлерінде Компанияның орнықты даму қағидаттарын ұстануы;
 • орнықты дамудың үш аспектісі бойынша сыртқы және ішкі жағдайды талдау: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік;
 • әлеуметтік, экономикалық және экологиялық салалардағы орнықты даму саласындағы тәуекелдерді анықтау;
 • мүдделі тараптармен өзара іс-қимыл жасау және стейкхолдерлер картасын жасау;
 • орнықты даму саласындағы мақсаттар мен ПӘК анықтау;
 • орнықты даму саласындағы басым бағыттарды (бастамаларды) іске асыру;
 • орнықты дамудың негізгі бизнес-процестерге интеграциясы;
 • компания қызметкерлерінің орнықты даму саласындағы біліктілігін арттыру;
 • орнықты даму бойынша жыл сайынғы есеп беру процесін ұйымдастыру;
 • орнықты даму саласындағы нәтижелілікті өлшеу;
 • орнықты даму процесін жетілдіру.

ҚМГ-дағы орнықты дамуды басқару

ҚМГ Директорлар кеңесі орнықты даму қағидаттарын енгізуге және ТДМ-ға қол жеткізуге стратегиялық басшылық пен бақылауды жүзеге асырады. Компанияның орнықты дамуы туралы жыл сайынғы шоғырландырылған есепті бекітеді.

ҚМГ ДК ҚҚЕҚОҚОДК орнықты даму мәселелерін, ОДМ қол жеткізу мәртебесін қарауды және ұйымдастыруды, орнықты даму саласындағы саясатты бекіту жөніндегі ұсынымдарды, ҚМГ-ның орнықты дамуы туралы жыл сайынғы есепті, бекітілуі ДК құзыретіне жататын орнықты даму саласындағы іс-шаралар жоспарларын және өзге де ішкі құжаттарды дайындауды, орнықты дамудың әлеуметтік, экономикалық және экологиялық компоненттерін енгізуді, басқару жүйесін қалыптастыруды жүзеге асырады орнықты даму, орнықты даму саласындағы мақсаттар мен ПӘК-ті айқындау саласында, ҚМГ-да орнықты дамудың енгізілуін бақылауды жүзеге асыру, ҚМГ-ның негізгі процестеріне орнықты дамудың интеграциялануы.

ҚМГ Басқармасы компанияда орнықты даму даму саласындағы қағидаттарды, саясаттарды, стандарттарды және іс-шаралар жоспарын тиісінше іске асыруды және енгізуді жүзеге асырады. Тұрақты даму саласындағы қызметтің мониторингін, орнықты даму саласындағы мақсаттар мен ҚНК-ның орындалуын және ТДМ-ға қол жеткізуді бағалауды жүзеге асырады.

ҚМГ Басқарма төрағасының орнықты даму мәселелеріне жетекшілік ететін орынбасары орнықты даму саласындағы бастамалар бойынша мақсаттар мен ҚНК-ға қол жеткізу жөніндегі тәсілдерді үйлестіруді және орнықты даму саласындағы корпоративтік стандарттардың іске асырылуын бақылауды, орнықты даму саласындағы есептің дайындалуын және ТДМ-ға қол жеткізуді бақылауды жүзеге асырады.

ҚМГ-ның Стратегия және инвестициялар портфелін басқару департаментінің орнықты даму секторы орнықты дамуды басқару және ТДМ-ға қол жеткізуді басқару жүйесінің бастамашылығына, үйлестірілуіне және енгізілуіне, оның компанияның бизнес-қызметіне интеграциялануына жәрдем көрсетуге, орнықты даму мәселелері бойынша әдіснамалық қолдау көрсетуге, орнықты даму саласындағы есепті жыл сайын дайындау мен бекітуге жауап береді, орнықты дамуды басқару саласындағы жауапты құрылымдық бөлімшелерге оның саласындағы тәуекелдерді басқару, мүдделі тараптардың картасын және өзара іс-қимыл тетіктерін әзірлеуде, сондай-ақ орнықты даму саласындағы оқыту мәселелері.

 ҚМГ құрылымдық бөлімшелері орнықты даму саласындағы жүйені енгізуді, ОДМ-ға қол жеткізу жөніндегі бастамаларды іске асыруды, ішкі және сыртқы ахуалды талдауды, орнықты даму саласындағы тәуекелдерді айқындауды, мүдделі тараптардың/стейкхолдерлердің картасын және өзара іс-қимыл тетіктерін әзірлеуді, орнықты даму саласындағы бастамаларды іске асыруды, халықаралық стандарттарға сәйкес орнықты даму саласындағы есеп үшін ақпарат дайындауды жүзеге асырады.

ҚМГ-ның барлық қызметкерлері, әрқайсысы өз деңгейінде жеке мінез-құлық және тиісті саясаттар мен стандарттарды сақтау арқылы орнықты даму және ТДМ қол жеткізу саласындағы қағидаттар мен іс-шараларды енгізеді.

ҚМГ өзінің даму стратегиясында орнықты даму қағидаттарын негізгі бизнес-процестерге, операциялық қызметке және шешімдер қабылдау процестеріне интеграциялауға бағытталған стратегиялық мақсаттардың бірі ретінде өндірістің көміртекті сыйымдылығын тұрақты дамытуды және үдемелі азайтуды айқындады.

Тұрақты даму және өндірістің көміртегі сыйымдылығын төмендету жөніндегі стратегиялық мақсатты іске асыру нәтижесі жоғары ESG көрсеткіштеріне қол жеткізуді, мүдделі тараптармен өзара қарым-қатынас сапасын жақсартуды, көміртекті реттеуді қатаңдату шеңберінде парниктік газдар шығарындыларын азайту жөніндегі іс-шараларды іске асыруды, өзі қатысатын өңірлерді сумен қамтамасыз ету жөніндегі әлеуметтік жобаларды іске асыруды қамтамасыз ететін орнықты дамуды басқару жүйесін құру болуға тиіс.

Біз ESG критерийлерін компанияның қызметіне біріктіруді жалғастырамыз, бұл орнықты даму көрсеткіштерін басқару жүйесін жетілдірудің және негізгі ESG-тәуекелдер мен мүмкіндіктерді түсінудің қажетті шарты болып табылады.

Біз өз қызметімізге ERP-қағидаттарды енгізуге кешенді және жүйелі түрде жақындап келеміз, осылайша 2021 жылы мынадай іс-шаралар бойынша прогреске қол жеткізілді:

 • Екінші жыл қатарынан «Sustainalytics» халықаралық рейтинг агенттігі тәуелсіз бағалаудан сәтті өтті. ҚМГ-ның ESG-рейтингі 69-дан 72 балға дейін көтерілді және рейтингтің ESG-тәуекелі 34,5 балдан (тәуекелдің жоғары деңгейі) «орташа тәуекелдің» 28,4-деңгейіне дейін айтарлықтай төмендеді.
 • «Самұрық-Қазына» АҚ Корпоративтік басқару рейтингісінің тәуелсіз диагностикасы өтті. Жүргізілген іс-шаралар диагностикасының қорытындысы бойынша ҚМГ-ның Тұрақты даму рейтингін бағалау В-ден (2018) ВВВ-ға (2021) дейін көтерілді.
 • 2021 жылға арналған орнықты даму көрсеткіштері бойынша Компания қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында ҚМГ Директорлар кеңесінің шешімімен алғаш рет корпоративтік ҚНК – ESG-рейтингі бекітілді. Бекітілген ҚНК мақсатты көрсеткіштеріне қол жеткізілді.
 • 2021 жылы ҚМГ департаменттері директорларының пәк-іне ҚМГ компаниялар тобы бойынша ластаушы заттардың, парниктік газдардың шығарындыларын азайту, су үнемдеу және энергия үнемдеу жөніндегі іс-шаралар жоспарын және 2030 жылға дейінгі нысаналы көрсеткіштерді бекітуге байланысты көрсеткіштер енгізілді.
 • 2022 жылғы 7 маусымда ҚМГ Диреторлар кеңесінің жыл сайынғы орнықты даму отырысы өткізілді. Онда орнықты даму саласындағы басым мәселелер: «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ төмен көміртекті даму бағдарламасының жоспарлары мен міндеттері, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ орнықты дамудың басым мақсаттарын енгізу мәртебесі, орнықты даму саласындағы жыл сайынғы есептілік қаралды.
 • Тұрақты дамудың жыл сайынғы арнайы отырыстарына шығарылатын мәселелер компания үшін өте маңызды және орнықты дамудың өзекті мәселелеріне және олармен байланысты проблемаларды шешуге назар аударуға көмектеседі.
 • Директорлар кеңесінің Қауіпсіздік, еңбекті, қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму комитетінде орнықты даму жүйесін енгізуге шолу тұрақты негізде жүргізіліп отырады. Жалпы, 2021 жылы Комитеттің 5 отырысы өткізіліп, онда 52 мәселе қаралды, комитет отырысының қорытындысы бойынша 115 шешім мен тапсырма қалыптастырылды. 2021 жылы Комитеттің негізгі назары еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау, ESG (Environmental – Social – Governance) аспектілерін стратегиялық басқару, сондай-ақ орнықты даму жүйесін енгізу мәселелеріне аударылды.
 • Орнықтық даму қағидаттарын іске асыруға өзінің бейілділігін растай отырып:
  • Компанияның жаңа Экологиялық саясаты бекітілді;
  • ҚМГ-ның ESG-рейтингін жақсарту жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді және бекітілді;
  • ҚМГ-ның декарбонизациялау саласындағы өзіндік тәсілдерін әзірлеу мақсатында Төмен көміртекті даму жөніндегі жобалық офис құрылды;
  • Компанияның Төмен көміртекті даму бағдарламасы әзірленді және бекітілді.
 • Тұрақты даму мәдениетін арттыруға көп көңіл бөлінеді. Корпоративтік орталық пен ЕТҰ қызметкерлері үшін тұрақты негізде орнықты даму бойынша оқыту курстары өткізіледі.
ТӘЖІРИБЕДЕН АЛЫНҒАН МЫСАЛ

«Тоталь» компаниясы қорының қолдауымен IFP (Франция мұнай институты) «Энергопереход: декарбонизацияланған болашаққа инновациялар» («Energy Transition: Innovation Towards a Low – Carbon Future») тақырыбына арналған Massive Open Online Course (MOOC-жаһандық Ашық онлайн Курс) үшінші сериясын іске қосты. Курс жоғары сапалы сандық оқытуды және тегін сертификаттауды ұсынды. Оқыту 5 аптаға созылды.

Онлайн курстың мақсаты жаһандық жылынумен байланысты климатқа әсер етуді төмендетуге бағытталған декарбонизацияланған энергияны біріктірудің техникалық тұжырымдамалары мен инновациялық сын-тегеуріндерін түсіну болды.

Оқу курсына ҚМГ-нің 35 қызметкері де қатысты. Курсты аяқтаған соң қатысушылар сертификаттарға ие болды.

ТӘЖІРИБЕДЕН АЛЫНҒАН МЫСАЛ

«ҚазМұнайГаз» орнықты жобалық басқару қағидаттарын ұстанады 2021 жылдың желтоқсан айында «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ қызметкерлері «Компанияның тұрақты дамуы және жобалық портфельді енгізу мен бағалаудың практикалық құралдары» тақырыбында оқытылды. Тренингті жобаларды басқару бойынша халықаралық сарапшы, IPMA жобаларды басқару халықаралық қауымдастығының вице-президенті, Ресей және ТМД елдеріндегі Green Project Management жаһандық ұйымының атқарушы директоры Оксана Клименко өткізді.

Green Project Management жаһандық әдістемесіне негізделген бағдарлама барысында қатысушылар компанияның жобалық портфелін басқаруға қатысты тұрақты даму тұжырымдамасымен танысты, тұрақты жобаларды басқару қағидаттарымен танысты.

Тұрақты даму тұжырымдамасын жобаларда, бағдарламалар мен портфельдерде қолданудың үздік практикалары ретінде бағалаудың, тәуекелдерді төмендетудің және жобалардың табыстылығын арттырудың практикалық құралдарын игерді.

Бағдарлама барысында GPM P5TM халықаралық стандарты негізінде жобалар портфелін іріктеу және бағалау әдістеріне және GPM prismtm (Projects integrating Sustainable Methods) әдіснамасын, GPM 3600 жобаларын бағалау модельдерін қолдануға және GPM PSM3TM ұйымдастыруға ерекше назар аударылды.

GPMP5™ стандарты (People, Planet, Prosperity, Products and Processes) – жобаларды, бағдарламалар мен портфельдерді басқаруға орнықты дамуды қамтамасыз ету қағидаттары мен құралдарын қамтитын әлемдегі жалғыз әдістеме. Стандарт жобада да, жасалған өнімді кейіннен пайдалану кезінде де тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін жобалар мен процестер бойынша 100-ден астам көрсеткіштерді біріктіреді.