1-қағидат

Іскерлік топтар халықаралық танылған адам құқықтарын қорғауды қолдауға және құрметтеуге тиіс.

2-қағидат

Іскерлік топтар адам құқықтарының бұзылуына қатысы болмауы тиіс.

3-қағидат

Іскерлік топтар бірігу еркіндігін және ұжымдық шарттар жасасу құқығын нақты мойындауды қолдауы тиіс.

4-қағидат

Іскерлік топтар мәжбүрлі және міндетті еңбектің барлық нысандарын жою үшін әрекет етуге тиіс.

5-қағидат

Іскерлік топтар балалар еңбегін толық жоюды қолдауы тиіс.

6-қағидат

Іскерлік топтар еңбек және жұмыспен қамту саласындағы кемсітушілікті жоюды қолдауы тиіс.

Басқаруға біздің көзқарасымыз

Біздің кадр саясатымыздың тұжырымдамасы ҚМГ Тобында адами капиталдың құнын арттыру үшін жағдайлар жасауға бағытталған.

Осы мақсатқа қол жеткізу мынадай HR міндеттерді іске асыруды көздейді:

 • корпоративтік мәдениетті дамыту және басшылардың дағдыларын арттыру – сабақтастыққа, нәтижеге бағдарлануға және өзіне жауапкершілік алуға дайындыққа назар аудара отырып, меритократия және «коммерциялық» ойлау қағидаттарында корпоративтік мәдениетті дамыту. Көшбасшылық құзыреттерді дамыту;
 • HR функциясын біріздендіру және тиімділігін арттыру – ҚМГ стратегиясын іске асыруға толыққанды қолдау көрсететін клиентке бағдарланған HR-функциясын құру. ҚМГ-ге дейінгі ең үздік әлемдік және ішкі тәжірибелерді ескеретін HR процестері мен стандарттарын біріздендіру. Автоматтандыру бойынша біріздендірілген шешімдер арқылы бірыңғай ақпараттық кеңістік құру. Қосылған құн әкелмейтін күнделікті операцияларды Жалпы қызмет көрсету орталығына беру;
 • бизнестің қажеттіліктерін ескере отырып, персоналдың сапалық құрамын арттыру – лауазымдарға қойылатын өзекті біліктілік талаптарын айқындау, жүйелі процестер (іріктеу, дамыту, бағалау және т.б.), сондай-ақ жекелеген жобалар (лауазымға қойылатын талаптарға сәйкестікті бағалау сияқты) арқылы қызметкерлердің осы талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ету. Стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті персоналдың негізгі құзыреттерін күшейту (мысалы, «Upstream-да адами капиталды дамыту» бағдарламасы, жобалық және инвестициялық басқарудың құзыреттерін дамыту бағдарламалары, компанияның IPO-ға тиімді шығуы үшін құзыреттер және т. б.);
 • тартылудың және әлеуметтік тұрақтылықтың оң деңгейіне қол жеткізу – тұрақты өлшеулер, жоспарларды әзірлеу және іске асыру арқылы тартылу мен әлеуметтік тұрақтылықты басқарудың жүйелендірілген тәсіліне баса назар аударуды күшейту. Тарту (60% немесе одан да көп) және әлеуметтік тұрақтылық (61% немесе одан да көп) бойынша оң мәндерге қол жеткізу және ұстап тұру;
 • сыйақыларды тартудан бастап сабақтастыққа және басқаруға дейінгі таланттарды басқарудың кешенді жүйесін енгізу – ҚМГ тобының тиімді және әлеуетті қызметкерлерін ұстап қалу, ілгерілету және негізгі позицияларға тағайындау мақсатында персоналдың ашықтығын, шарттары мен уәждемесін қамтамасыз ететін таланттарды басқару жүйесін енгізу. Таланттарды басқарудың кешенді жүйесінің негізгі элементтері:
  • жалдау кезіндегі ашықтық пен объективтілік;
  • сыйақы деңгейлерінің қызметті және нарықты бағалау нәтижелеріне тәуелділігі;
  • негізгі ұстанымдарға сабақтастығы;
  • таланттарды анықтау және кадр резервін дамыту;
  • қызметкерлердің бизнестің тиімділігі мен қажеттіліктерін бағалау нәтижелеріне негізделген даму жоспарларының болуы;
  • ҚМГ тобындағы негізгі позицияларға іріктеу кезінде ішкі кандидаттарға басымдық беру.
 • өнімділікті арттыру үшін адам санын тиімді басқару – ҚМГ-нің ағымдағы және нысаналы қажеттіліктерін ескере отырып, адами ресурстарды тиімді жоспарлау және болжау. Адам санының бірыңғай нормалары мен нормативтерін әзірлеу, экономикалық негізделген құралдар арқылы санды оңтайландыру жөніндегі бағдарламаларды іске асыру (мысалы, бейінді емес функцияларды шығару) және персоналды жұмыс күші артық және жұмыс күші тапшы ұйымдар арасында қайта бөлу.
 • Кадр саясатының тұжырымдамасы мынадай негізгі қағидаттарға негізделеді:
 1. Қызметкерлер мен ҚМГ мүдделерінің теңгерімі – ҚМГ-нің кадр саясатын және персоналды басқару саласындағы басқа да регламенттеуші құжаттарын қалыптастыру кезінде қызметкерлердің де, ҚМГ-нің де мүдделерін тең дәрежеде ескеру қажет;
 2. ҚМГ бүкіл тобы үшін бірыңғай кадр саясаты – персоналды басқару саласындағы қызмет пен даму бағыттары ҚМГ тобының барлық компаниялары үшін бірыңғай болуға тиіс;
 3. HR рөлінің әкімшілік қолдаушыдан бизнеске арналған стратегиялық функцияға ауысуы – HR тек әкімшілік қолдау функциясын ғана емес, бизнес үшін стратегиялық серіктес болуы тиіс;
 4. Бизнес үшін қосылған құнды құру – HR функциялары қызметкерлері өзінің күнделікті жұмысында олардың жұмысының нәтижелері ішкі клиент үшін қосылған құнды қаншалықты құратындығын ескеруі және осыған сүйене отырып, олардың жұмысына басымдық беруі қажет;
 5. Оңтайлы ұйымдастыру құрылымы мен қызметкерлер саны – HR-функциясы саладағы үздік тәжірибелер негізінде Компанияда барынша оңтайлы ұйымдастыру құрылымын құруы және еңбек өнімділігін арттыру үшін ҚМГ-ні тұрақты жетілдіруге ықпал етуі тиіс;
 6. Бизнесті және еңбек нарығының жағдаятын негізге ала отырып, адам санын жоспарлау – қызметкерлер саны мен шығындарын жоспарлау еңбек нарығының жағдаятын ескере отырып, бизнес-бағыттардың жоспарлары мен қажеттіліктеріне негізделуі тиіс;
 7. Оқыту және біліктілікті арттыру бағдарламаларын ұдайы жетілдіру – HR-функциясы қазіргі заманғы оқыту бағдарламаларын зерделеу және оларды оқыту процесіне енгізу және дамыту арқылы қызметкерлер мен басшылардың білімін, іскерлігін, дағдылары мен құзыреттерін тұрақты жетілдіру үшін барлық қажетті жағдайларды жасауы тиіс;
 8. 70-20-10 үлгісі бойынша өзін-өзі оқытатын ұйымды құру – қызметкерлер өздерінің үздіксіз дамуы үшін: (1) күрделі міндеттерді шешу, жобаларға қатысу, қашықтықтан оқыту (барлық оқудың 70%-ы) арқылы жұмыс орнында оқыту, (2) кері байланыс, коучинг, тәлімгерлік (2) арқылы әріптестермен және басшылармен өзара іс-қимыл жасау, (3) семинарларға, тренингтерге, конференцияларға, лекцияларға және өзге де дамыту іс-шараларына қатысу (барлық оқудың 10%) арқылы дербес жауапты болуы тиіс;
 9. Персоналды басқарғаны үшін басшылардың жауапкершілігі – барлық деңгейдегі басшылар персоналды басқаруға жауап береді, ал HR-функциясы қажетті қолдау көрсетеді және құралдарды ұсынады;
 10. Қызметкерлердің стратегиялық мақсаттарға бірлесіп қол жеткізуіне тарту мәдениетін құру – HR-функциясы ҚМГ-нің барлық деңгейлеріндегі стратегиялық, операциялық және өндірістік мақсаттардағы қызметкерлердің түсіністік, қызығушылық және қолдау мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді;
 11. Қызметкерлерді ынталандыру үшін жағдайлар жасау – HR-функциясы процестерді, жүйелерді қалыптастырып, қызметкерлерді әртүрлі нысандар мен әдістермен тиімді ынталандыруды қамтамасыз ету үшін қажетті құралдарды ұсынуы тиіс;
 12. Заңнаманы бұзуға жол бермеу – HR-функция еңбек қатынастарын ресімдеу, өзгерту және бұзу кезінде ҚМГ пайдаланатын ішкі құжаттарды, қағидалар мен рәсімдерді әзірлеу және пайдалану кезінде заңнамаға сәйкестікті қамтамасыз етуі тиіс.