История
1892
Компанияның өсуін қамтамасыз ету үшін жеткілікті ресурстық база.

1959
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
2002
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
Компанияның Директорлар кеңесі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың 2022-2031 жылдарға арналған даму стратегиясын 2021 жылғы қарашада бекітті.

Компания стратегиясының негізгі басымдықтарының бірі орнықты даму қағидаттарының негізгі бизнес-процестерге интеграциясы болып қала береді, өйткені Компания өзінің экономикаға, экология мен қоғамға тигізетін әсерін сезінеді. Таяудағы он жылда Компанияның өсуі ресурстық базаның өсуі, ағымдағы өндірістің тиімділігі, құн тізбегі ұзарту, заманауи технологияларды енгізу мен көміртек ізін қысқарту есебінен қамтамасыз етілетін болады.

2005
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
Chapter1
Billions of barrels
2006
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
2007
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
2008
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
Стратегия развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2031 годы утверждена Советом директоров Компании в ноябре 2021 года.

Одним из ключевых приоритетов Стратегии Компании остается интеграция принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы, так как Компания осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество. На ближайшие десять лет рост Компании будет обеспечен за счет прироста ресурсной базы, эффективности текущего производства, удлинения цепочки стоимости, внедрения современных технологий и сокращения углеродного следа. Одним из ключевых приоритетов Стратегии Компании остается интеграция принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы, так как Компания осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество. На ближайшие десять лет рост Компании будет обеспечен за счет прироста ресурсной базы, эффективности текущего производства, удлинения цепочки стоимости, внедрения современных технологий и сокращения углеродного следа.

2009
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
Chapter2
Billions of barrels
2012
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
2013
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
2015
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
Стратегия развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2031 годы утверждена Советом директоров Компании в ноябре 2021 года.

Одним из ключевых приоритетов Стратегии Компании остается интеграция принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы, так как Компания осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество. На ближайшие десять лет рост Компании будет обеспечен за счет прироста ресурсной базы, эффективности текущего производства, удлинения цепочки стоимости, внедрения современных технологий и сокращения углеродного следа. Одним из ключевых приоритетов Стратегии Компании остается интеграция принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы, так как Компания осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество. На ближайшие десять лет рост Компании будет обеспечен за счет прироста ресурсной базы, эффективности текущего производства, удлинения цепочки стоимости, внедрения современных технологий и сокращения углеродного следа.

2016
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
Chapter3
Billions of barrels
2017
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
2018
Достаточная ресурсная база для обеспечения роста Компании.
Стратегия развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2031 годы утверждена Советом директоров Компании в ноябре 2021 года.

Одним из ключевых приоритетов Стратегии Компании остается интеграция принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы, так как Компания осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество. На ближайшие десять лет рост Компании будет обеспечен за счет прироста ресурсной базы, эффективности текущего производства, удлинения цепочки стоимости, внедрения современных технологий и сокращения углеродного следа. Одним из ключевых приоритетов Стратегии Компании остается интеграция принципов устойчивого развития в ключевые бизнес-процессы, так как Компания осознает важность своего влияния на экономику, экологию и общество. На ближайшие десять лет рост Компании будет обеспечен за счет прироста ресурсной базы, эффективности текущего производства, удлинения цепочки стоимости, внедрения современных технологий и сокращения углеродного следа.